TA STRONA UŻYWA COOKIES...


Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim systemie.
Więcej informacji w naszej "polityce prywatności"
toplogo
RU
|
DE
|
EN
|
PL
|

CO NIE WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ W 2017 ROKU?

,,CO NIE WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ W 2017 ROKU?''


Autor artykułu:
Rzeczoznawca budowlany
mgr inż. architekt Jarosław Włodarczyk

Firma:
WŁODARCZYK PROJEKT Architektoniczne Biuro Projektowe Architekt Jarosław Włodarczyk

Zakres działalności architekta:
Projekty rezydencji z basenem, projekty domów nowoczesnych, projekty wnętrz ekskluzywnych, projekty domów nowoczesnych parterowych, poddaszem użytkowym, piętrowych, projekty rezydencji parterowych, nowoczesnych, luksusowych, ekskluzywnych, z poddaszem, piętrowych, projekty w stylu Art Deco, klasycznym i nowoczesnym, projekty zgodne z zasadami Feng Shui, ekspertyzy techniczne i opinie techniczne.

Teren działalności w Polsce:
Sieradz, Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Częstochowa, Wrocław, Wieluń, Kępno, Wieruszów, Ostrów Wielkopolski, Konin, Kalisz, Zduńska Wola, Ozorków, Turek, Łask, Piotrków Trybunalski, Bełchatów.

Kontakt – Jarosław Włodarczyk:
Tel. +48 604 231 461
biuro@architekt-wlodarczyk.pl
http://architekt-wlodarczyk.pl/
https://www.facebook.com/projekty.nowoczesnych.domow
https://plus.google.com/b/101059477440596109816/+Architekt-wlodarczykPl
https://twitter.com/WlodarczykArch
https://www.linkedin.com/in/jaros%C5%82aw-w%C5%82odarczyk-8b251296?trk=nav_responsive_tab_profile
CO NIE WYMAGA POZOWOLENIA NA BUDOWĘ W 2017 ROKU?” 

W czasie mojej praktyki zawodowej jako architekt, prowadząc już ponad 20 lat swoje biuro projektowe spotkałem się z wieloma pytaniami Klientów i Inwestorów jak legalnie, bez samowoli budowlanej, można budować i remontować zgodnie z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlanym.Pojawiały się pytania i wątpliwości o odległości projektowanego budynku od granic sąsiednich, jak wyglądają formalności związane z budową domu ? – zgłoszenie czy pozwolenie ? budowa ogrodzenia, montaż reklam i klimatyzatorów, pompa ciepła, oczyszczalnia przydomowa, fotowoltaika na domu, czy sprawy związane z budową małych budynków gospodarczych. Pytania te pojawiały się zarówno przy projektowaniu domów, willi i rezydencji mieszkalnych jak i przy ich remoncie i budowie. Chciałbym przybliżyć te zagadnienia w sposób jak najbardziej skondensowany i czytelny.

CO NIE WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OD 1 STYCZNIA 2017

Każdy Inwestor, Klient i wykonawca, kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz architekt musi działać w sposób legalny, zgodnie z prawem, w oparciu o aktualne obowiązujące przepisy – m.in.:
•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. Zmianami) ,
•Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) ,
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. Zmianami), także pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. Zmianami).

Art. 28 Prawa budowlanego mówi, że roboty budowlane można rozpocząć tylko na podstawie
ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątkiem od tej zasady jest wykonywanie remontu bądź budowy na podstawie zgłoszenia.

Art. 29 Prawa budowlanego zwiera listę obiektów, budynków i robót budowlanych, które można wykonać bez Pozwolenia na budowę, bez terenów Natura 2000/.

Art. 29.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1.obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniającą zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a/parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m – [ zgłoszenie bez projektu],
b/płyt do składnia obornika - [ zgłoszenie bez projektu],
c/szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25m3 - [ zgłoszenie bez projektu],
d/naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30m3 i wysokości nie większej niż 7,0m - [ zgłoszenie bez projektu],
e/suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21m2 - [ zgłoszenie bez projektu],

1.a. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane - [ zgłoszenie z projektem],

2.wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii /ogrodów zimowych/ o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki - [ zgłoszenie bez projektu],

3.wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianej jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500m2 powierzchni działki - [ zgłoszenie bez projektu],

4. wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2 - [ zgłoszenie z projektem],

5.wiat o powierzchni zabudowy do 50m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czy łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000m2 powierzchni działki - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia],

5.1. wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia],

6. przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50m3 na dobę - [ zgłoszenie bez projektu],

7. zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 - [ zgłoszenie bez projektu],

8. altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35m2 oraz wysokości do 5m przy dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia],

9. wiat przystankowych i peronowych - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia],

10. parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35m2, służącym jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa – pozą Naturą 2000 - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia],

11. wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia],

12. parkomatów z własnym zasilaniem - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia],

13. boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji - [ zgłoszenie bez projektu],

14. miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk łącznie – poza natura 2000 - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia],

15. zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach - [ zgłoszenie ],

15.1. zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach - [ zgłoszenie bez projektu],

15.2. przepustów o średnicy do 100 cm - [ zgłoszenie bez projektu],

16. tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust.1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu - [ zgłoszenie bez projektu],

17. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa – poza Natura 2000 - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia],

18. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin - [ zgłoszenie bez projektu],

19. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50m2 - [ zgłoszenie bez projektu],

20. pomostów o długości całkowitej do 25m i wysokości liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50m, służących do:
a/cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b/uprawiania wędkarstwa,
c/rekreacji
- [ zgłoszenie bez projektu],

21. opasek brzegowych oraz innych sztucznych powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych - [ zgłoszenie bez projektu],

22. pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia],

23. instalacji zbiorników na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - [ zgłoszenie bez projektu],

24. sieci:
a/ elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b/ wodociągowych,
c/ kanalizacyjnych,
d/ telekomunikacyjnych,
-[ zgłoszenie z projektem],

25. przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych - [ zgłoszenie bez projektu, z zastrz. art.29a], [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia, z zastrz. art.29a ],

26. telekomunikacyjnych linii kablowych - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia ],

27. kanalizacji kablowej - [ zgłoszenie bez projektu],

28. urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hudrogeologicznej:
a/ posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b/ punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c/ piezometrów obserwacyjnych i obudowanych,
- [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia ],

29. obiektów małej architektury:
a/ budowa w miejscach publicznych - [ zgłoszenie bez projektu],
b/ budowa w miejscach niepublicznych - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia ],

30. ogrodzeń:
a/ o wysokości powyżej 2,20m - [ zgłoszenie bez projektu],
b/ o wysokości do 2,20m łącznie - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia ],

31.obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawienie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych , badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia ],

33. tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia ],

34. znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia ],

35. instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia ],

36. obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawa z dnia 9 czerwca 2011r – Prawo geologiczne i górnicze … w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów - [ zgłoszenie bez projektu],

37. poligonowych obiektów budowlanych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia ],

Art. 29.2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1. remoncie obiektów budowlanych - [ zgłoszenie bez projektu – z zastrz. art. 30 ust.1 pkt 2a remonta obiektów, których budowa wymaga pozwolenia na budowę ] , [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia – z zastrz. art.30 ust.1, pkt 2a remont obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę ],

1.1. przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust.1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej,

2. przebudowie obiektów, o których mowa w ust.1 - [ zgłoszenie bez projektu – z zastrz. art.29 ust 1 - pkt 1-2b, 3, 3a, 11, 12, 14-17,19, 19a, 20b i 28 ] , [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia – z zastrz. art. 29 ust 1 – pkt 2c, 4-10, 13, 18, 20, 20a, 21-27, 29 ],

3. przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków - [ zgłoszenie z projektem ],

4. remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia ],

5. dociepleniu budynków o wysokości do 25m - [ zgłoszenie bez projektu – z zastrz. art. 30 ust.1 pkt 2c o wysokości powyżej 12m i nie wyższej niż 25m ], [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia – docieplenie budynków o wysokości do 12m łącznie],

6. utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia ],

7. instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym - [ zgłoszenie bez projektu ],

8. wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - [ zgłoszenie z projektem ],

9. wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia ],

10. przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 19a lit. a. -[ zgłoszenie bez projektu ],

11. przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych - [ zgłoszenie bez projektu ],

12. budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz.U. Z 2013r. Poz. 260 i 843/, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi - [ zgłoszenie bez projektu ],

13. instalowaniu krat na obiektach budowlanych - [ zgłoszenie bez projektu – kraty na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz na obiektach wpisanych do rejestru zabytków], [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia – pozostałe obiekty ],

14. instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych - [ zgłoszenie bez projektu – urządzenia o wys powyżej 3m na obiektach budowlanych ], [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia – urządzenia o wys poniżej 3m na obiektach budowlanych ],

15. montażu pomp ciepła, klimatyzatorów, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia ],

Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art.59 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Art. 31.1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1. budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nie obiętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8m, jeżeli odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości - [ zgłoszenie bez projektu ],

2. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki - [ bez zgłoszenia i bez pozwolenia ],

Uwaga:
Niniejszy artykuł i informacje w nim zawarte, będą uzupełniane i zmieniane na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi zmianami przepisów Ustawy Prawo Budowlane lub Kodeksu Urbanistyczno - Budowlanego.

Data:
09.01.2017r.

Autor artykułu:
Rzeczoznawca budowlany
mgr inż. architekt Jarosław Włodarczyk
Łódzka Okręgowa Izba Architektów R.P.

Wszystkie prawa zastrzeżone . Kopiowanie zawartości niniejszej strony internetowej bez zgody autorów zabronione.
Nowoczesne projekty domów i projekty rezydencji
Architekt Sieradz, Łódź, Częstochowa, Kalisz, Warszawa, Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław, Częstochowa, Bydgoszcz, Lublin, Zielona Góra,