TA STRONA UŻYWA COOKIES...


Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim systemie.
Więcej informacji w naszej "polityce prywatności"
toplogo
RU
|
DE
|
EN
|
PL
|

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

inspektor-nadzoru-inwestorskiego-na-budowie.jpg
Mgr inż. Architekt Jarosław Włodarczyk pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Posiadane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania oraz nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi także na obiektach zabytkowych, pozwalają profesjonalnie nadzorować i kontrolować budowy reprezentując Inwestora na budowie.

Mgr inż. Architekt Jarosław Włodarczyk jest także Rzeczoznawcą Budowlanym.

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe m.in. przy wykonywaniu prac przy zabytkach rejestrowych. Jarosław Włodarczyk - Inspektor nadzoru sprawuje nadzór konserwatorski , posiada uprawnienia konserwatorskie do prowadzenia prac na obiektach zabytkowych, które są wymagane zg z art 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. / Dz.U.2018.2067/.

Nadzór konserwatorski jest szczególną formą nadzoru inwestorskiego sprawowanego na obiektach zabytkowych nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi oraz robotami budowlanymi oraz zgodności prac konserwatorskich i robót budowlanych z wydanym pozwoleniem konserwatorskim, uzgodnioną dokumentacją budowlaną, programem konserwatorskim, projektem budowlanym sztuką konserwatorską oraz ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uczestnikiem procesu budowlanego. Pełniąc samodzielną funkcję techniczną reprezentuje interesy inwestora na terenie budowy, który zwykle nie posiada odpowiedniej wiedzy technicznej w tym zakresie.

Inspektor kontroluje czy prace realizowane są zgodnie z zatwierdzonym projektem, przepisami i normami oraz czy używane są odpowiednie materiały. Sprawdza jakość wykonanych prac budowlanych, potwierdza ich zakresy oraz może brać udział na życzenie inwestora w rozliczeniach finansowych.

Obecność inspektora nadzoru na budowie zależy od decyzji inwestora, choć w niektórych przypadkach budów o skomplikowanym zakresie prawo narzuca obowiązek jego zatrudnienia.

Kto może pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego?

Aby zostać inspektorem nadzoru inwestorskiego należy posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zwykle pierwszym i naturalnym etapem kariery jest praca na budowie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, a stanowisko inspektora nadzoru obejmowane jest przez inżynierów w dojrzałym wieku.

Samodzielna funkcja techniczna inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga posiadania uprawnień budowlanych w specjalności odpowiedniej do nadzorowanego zakresu prac. Dodatkowo należ być czynnym członkiem samorządu zawodowego oraz posiadać niezbędne ubezpieczenie OC.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego – zgodnie z Prawem Budowlanym:

Do ustawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należą:

  1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

  2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie kraju

  3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających

  4. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania

  5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad

  6. Kontrolowanie rozliczeń budowy na życzenie inwestora

Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do:

  1. Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczących:

    • usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,

    • przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie

    • informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

  2. Żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót

  3. Wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Kiedy jest wymagany inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie?

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego może nakazać inwestorowi organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawodawca ustalił listę obiektów budowlanych oraz kryteria techniczne na podstawie, których taka decyzja jest podejmowana w rozporządzeniu w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru będzie potrzebny m.in.na budowie:

  • obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze większej lub równej 2500 m3

  • obiektów wpisanych do rejestru zabytków ( dla przebudowy, rozbudowy itp)

  • budynków i budowli o wysokości nad terenem większej niż 15m

  • budynków zawierających pomieszczenia zagrożone wybuchem

  • budynków powstających na obszarach szkód górniczych

  • budowli mostowych

Przypadku skomplikowanej i rozległej budowy, gdzie występuje zróżnicowany zakres robót budowlanych konieczna może być obecność inspektorów nadzoru z różnych specjalności. W takim wypadku inwestor wyznacza jednego z nich jako głównego inspektora, którego zadaniem będzie koordynacja prac inspektorów pozostałych specjalności.


Nowoczesne architektoniczno-budowlane projekty domów, projekty willi i projekty rezydencji.
Architekt Rzeczoznawca Budowlany Jarosław Włodarczyk Sieradz, Łódź, Warszawa, Wieluń, Kalisz, Poznań, Kraków, Wrocław, Częstochowa, Bydgoszcz, Lublin, Zielona Góra,

Wszystkie prawa zastrzeżone . Kopiowanie zawartości niniejszej strony internetowej bez zgody autorów zabronione.