TA STRONA UŻYWA COOKIES...


Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim systemie.
Więcej informacji w naszej "polityce prywatności"
toplogo
RU
|
DE
|
EN
|
PL
|

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

inspektor-nadzoru-inwestorskiego-na-budowie.jpg
Mgr inż. architekt Jarosław Włodarczyk pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Jest także rzeczoznawcą budowlanym. Do zadań inspektora nadzoru należy: projektowanie oraz nadzorowanie i kierowanie robotami budowlanymi, także na obiektach zabytkowych. Pozwala mu to profesjonalnie nadzorować i kontrolować budowy, reprezentując inwestora na budowie. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe, m.in. przy wykonywaniu prac przy zabytkach rejestrowych. Architekt Jarosław Włodarczyk posiada uprawnienia konserwatorskie do prowadzenia prac na obiektach zabytkowych. Tak więc może on sprawować nadzór konserwatorski nad przeprowadzanymi pracami.

Nadzór konserwatorski jest szczególną formą nadzoru inwestorskiego sprawowanego na obiektach zabytkowych nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi oraz robotami budowlanymi. Dzięki nadzorowi konserwatorskiemu weryfikuje się zgodność prac konserwatorskich i robót budowlanych z wydanym pozwoleniem konserwatorskim, a także uzgodnioną dokumentacją budowlaną, programem konserwatorskim, projektem budowlanym sztuką konserwatorską oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Czy warto zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uczestnikiem procesu budowlanego. Pełniąc samodzielną funkcję techniczną, reprezentuje interesy inwestora na terenie budowy, który zwykle nie posiada odpowiedniej wiedzy technicznej w tym zakresie. Inspektor kontroluje, czy prace realizowane są zgodnie z zatwierdzonym projektem, przepisami i normami oraz czy używane są odpowiednie materiały. Sprawdza także jakość wykonanych prac budowlanych, potwierdza ich zakresy oraz może brać udział na życzenie inwestora w rozliczeniach finansowych. Ustanowienie inspektora nadzoru zależy od decyzji inwestora, poza przypadkami, gdzie prawo narzuca obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego. Jednak brak inspektora nadzoru inwestorskiego jest zdecydowanie odczuwalny.

Kto może pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego?

Aby zostać kierownikiem nadzoru inwestorskiego, należy posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie. Zwykle pierwszym i naturalnym etapem kariery jest praca na budowie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, a stanowisko inspektora nadzoru obejmowane jest przez inżynierów z odpowiednim doświadczeniem.

Samodzielna funkcja techniczna inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga posiadania uprawnień budowlanych w specjalności odpowiedniej do nadzorowanego zakresu prac. Dodatkowo należy być czynnym członkiem samorządu zawodowego oraz posiadać niezbędne ubezpieczenie OC.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego a prawo budowlane

Do ustawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należą:

 1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie kraju.

 3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.

 4. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

 5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

 6. Kontrolowanie rozliczeń budowy na życzenie inwestora.

Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mają prawo do:

 1. Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących:

 • - usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, jak również wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,

 • - przedstawienia ekspertyz związanych z prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

 • - informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych.

 1. Żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

 2. Wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Kiedy jest wymagany inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie?

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego może nakazać inwestorowi organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawodawca ustalił listę obiektów budowlanych oraz kryteria techniczne, na podstawie których taka decyzja jest podejmowana w rozporządzeniu w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wynajęcie inspektora budowlanego będzie wymagane m.in. na budowie:

 • - obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze większej lub równej 2500 m3,

 • - obiektów wpisanych do rejestru zabytków ( dla przebudowy, rozbudowy itp.),

 • - budynków i budowli o wysokości nad terenem większej niż 15 m,

 • - budynków zawierających pomieszczenia zagrożone wybuchem,

 • - budynków powstających na obszarach szkód górniczych,

 • - budowli mostowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – koszt zatrudnienia

Koszt nadzoru inwestorskiego zależy od wielu czynników. Zaleca się wycenę wynagrodzenia za nadzór inwestorski na poziomie 1,5-2,5% w stosunku do kosztów robót budowlanych, jednak finalnie to, ile kosztuje nadzór inwestorski zawsze zależy od konkretnego inspektora. Stąd też przed podjęciem współpracy z daną osobą dobrze jest najpierw skontaktować się z kilkoma specjalistami i wybrać tego, którego cennik usług inspektora nadzoru inwestorskiego będzie dla Państwa najlepszy.

Warto również dodać, że w przypadku skomplikowanej i rozległej budowy, gdzie występuje zróżnicowany zakres robót budowlanych, konieczna może być obecność inspektorów nadzoru z różnych specjalności. W takim wypadku inwestor wyznacza jednego z nich jako głównego inspektora. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie wówczas koordynacja prac inspektorów pozostałych specjalności, co oczywiście zwiększa cenę za nadzór inwestorski.


Nowoczesne architektoniczno-budowlane projekty domów, projekty willi i projekty rezydencji.
Architekt Rzeczoznawca Budowlany Jarosław Włodarczyk Sieradz, Łódź, Warszawa, Wieluń, Kalisz, Poznań, Kraków, Wrocław, Częstochowa, Bydgoszcz, Lublin, Zielona Góra,

Wszystkie prawa zastrzeżone . Kopiowanie zawartości niniejszej strony internetowej bez zgody autorów zabronione.